Eurasia

Eurasia

Total primary energy supply, 2018

Policies