Glenn Sondak

Former WEO energy analyst

Glenn Sondak