World Energy Outlook 2013 - Executive Summary - Hebrew Version

World Energy Outlook 2013 - Executive Summary - Hebrew Version
Download publication

Edition: 2013
8 pages

WEO 2013 - Executive Summary - Japanese version

תקציר מנהלים

בעולם בו ההבדלים במחירים האזוריים של אנרגיה משמעותיים ומשפיעים על התחרותיות, מי הם המובילים הפוטנציאליים, ומי אלה שנותרים מאחור?

כמויות עצומות של נפט נדרשות על מנת לעמוד בביקוש גדל, ומול זה התפוקה משדות הנפט הקיימים דועכת. מאין יגיעו מקורות האנרגיה?

מה יכול לגרום להתנעה של תהליך התכנסות של מחירי גז טבעי הנסחר בין אסיה, אירופה וצפון אמריקה, ואיך ישפיע תהליך התכנסות זה על שווקי האנרגיה?

האם הגידול באנרגיה ממקורות מתחדשים הינו גידול בר קיימא, והאם גידול זה מספיק על מנת לעמוד ביעדים הגלובליים לבקרת האקלים?

כמה התקדמות נוכל להשיג על ידי ביטול הדרגתי של סובסידיות עבור דלק מאובנים? ומה נשיג על ידי הרחבת הנגישות לשירותי אנרגיה מודרניים עבור המדינות העניות בעולם?

התשובות לשאלות אלה ואחרות נמצאות ב - WEO-2013, הסוקר את הסיכויים והפוטנציאל של כל מקורות האנרגיה, כל האזורים וכל הסקטורים עד שנת 2035. תחום הנפט מנותח לעומקו: מקורות, הפקה, ביקושים, זיקוק ומסחר בינלאומי. נושא היעילות האנרגטית – גורם עיקרי במאזן האנרגיה הגלובלי – מסוקר בדרך דומה לסיקור דלקים קונבנציונליים: הסיכויים והתרומה מוצגים בפרק ייעודי. בנוסף, הדו"ח בוחן לעומק את התחזית עבור סקטור האנרגיה של ברזיל וההשלכות הנובעות ממנו על מתווה הנוף של שוק האנרגיה הגלובלי.

 

Related Link:

WEO 2013 - Executive Summary - English

Download Executive Summaries in:

Arabic | Chinese | French | German | Italian | Japanese |Korean | Polish | Portuguese | Russian  | Spanish | Turkish